SMARTBOARD > Klientu atbalsts > Mācību centrs > Lietotāju rokasgrāmata > SMART Dokumentu kamera SDC-330 > 6.Nodaļa > SD kartes skata režīma ekrāna izvēlnes lietošana

SMART Dokumentu kamera SDC-330, 6.Nodaļa

SD kartes skata režīma ekrāna izvēlnes lietošana

SD kartes skata režīma displeja izvēlne paver iespēju izmantot dokumentu kameru kā atmiņas kartes lasītāju.

SD kartes skata režīma ekrāna izvēlnes iestatījumi

Zemāk aprakstītās ekrāna izvēlnes iespējas ir pieejamas, kad dokumentu kamera darbojas SD kartes režīmā.

Izvēlne

Iespējas

SD Settings

Dzēšana, Bloķēšana, Atbloķēšana un Formatēšana. Skatīt USB-B Aplikācijas režīma uzstādīšana .

Dokumentu kameras USB-B režīmam ir jābūt uzstādītam Aplikācijas režīmā, lai piekļūtu šai izvēlnei. Skatīt SD uzstādījumu ekrāna izvēlne sk. zemāk.

Special Tools

Izgaismošanas, Maskas un Skrullēšana. Skatīt Speciālo rīku ekrāna izvēlne sk. zemāk .

Slide Show

Sākt Slaidrādi, Intervāls, Atlasīt, Atkārtot un Secība. Skatīt Slaidrādes uzstādījumu ekrāna izvēlne sk. zemāk.

SD uzstādījumu ekrāna izvēlne

 Lai piekļūtu SD uzstādījumu izvēlnei

 Izvēlieties SD kartes skata režīmu  > Menu > SD Settings

SD uzstādījumi ir piejami, ja dokumentu kameras Kameras skata režīma ekrāna izvēlnē ir uzstādīts Aplikācijas režīms. Skatīt USB-B Aplikācijas režīma uzstādīšana . 

 

SD uzstādījumu izvēlnes iespējas

Apraksts

 Delete

 

 • Current

Izdzēš pašreizējo attēlu

 • All

Idzēš visus attēlus, kas atrodas pašreizējā darba mapē

 • Cancel

Atceļ attēlu dzēšanu

 Lock

 

 • Current

Bloķē pašreizējo attēlu

 • All

Bloķē visus attēlus

 • Cancel

Atceļ attēlu bloķēšanu

 Unlock

 

 • Current

Atbloķē pašreizējo attēlu

 • All

Atbloķē visus attēlus

 • Cancel

Iziet no Atbloķēšanas uzstādījumiem

 Format Media

 

 • No

Atceļ atmiņas kartes formatēšanu

 • Yes

Formatizē atmiņas karti

Attēlu dzēšana no atmiņu kartes

Varat dzēst attēlus no atmiņu kartes, kas savienota ar datoru, izmantojot ekrāna izvēlni.

Lai izdzēstu attēlus

 1. Uz dokumentu kameras vadības paneļa nospiediet SD kartes skata režīma pogu.

Jūs redzēsiet pašreiz saglabāto attēlu no atmiņas kartes.

 2. Lietojiet dokumentu kameras vadības paneļa navigācijas taustiņus pa kreisi/ pa labi, lai pārvietotos starp attēliem un atlasītu tos attēlus, kurus vēlaties izdzēst.

 3. Uz dokumentu kameras vadības paneļa nospiediet Menu.

Parādās ekrāna izvēlne.

 4. Izvēlieties SD un nospiediet Enter .

 5. Izvēlieties Delete un nospiediet Enter .

 6. Izvēlieties Current un nospiediet Enter

  VAI

 Izvēlieties All un nospiediet Enter , lai izdzēstu visus attēlus no mapes, kuru apskatījāt.

 Īslaicīgi parādās attēlu dzēsšanas ikona, kamēr tiek dzēsti attēli.

Attēlu nobloķēšana un atbloķēšana

Jūs varat nobloķēt attēlus, lai tie tiktu iekļauti slaidrādē, Slaidrādes izvēlnē uzstādot Select > Lock.

Ja nevarat piekļūt SD izvēlnei, pārslēdziet dokumentu kameras USB-B režīmu uz Aplikācijas režīmu. Tas ir Kameras skata režīma izvēlnes uzstādījums. Skatieties USB-B Aplikācijas režīma uzstādīšana 

Lai nobloķētu attēlus slaidrādei

 1. Uz dokumentu kameras vadības paneļa nospiediet SD kartes skata režīma  pogu.

Jūs redzēsiet pašreiz saglabāto attēlu no atmiņas kartes.

 2. Lietojiet dokumentu kameras vadības paneļa navigācijas taustiņus pa kreisi/ pa labi, lai pārvietotos starp attēliem un atlasītu tos attēlus, kurus vēlaties nobloķēt, un nospiediet Menu pogu.

 Parādīsies ekrāna izvēlne.

 3. Izvēlieties SD > Lock un nospiediet Enter .

 4. Izvēlieties Current un nospiediet Enter .

 VAI

 Nospiediet All, lai nobloķētu visus attēlus.

 Atkārtojiet 1. – 3. soļus, lai nobloķētu citus attēlus slaidrādei.

 Lai atbloķētu attēlus slaidrādei

 1. SD kartes režīmā izmantojiet dokumentu kameras vadības paneļa navigācijas taustiņus, lai pārvietotos starp attēliem un atlasītu tos attēlus, kurus vēlaties atbloķēt, un nospiediet Menu pogu.

 Parādīsies ekrāna izvēlne.

 3. Izvēlieties SD > Unock un nospiediet Enter .

4. Izvēlieties Current un nospiediet Enter .

 VAI

 Nospiediet All, lai atbloķētu visus attēlus.

 Atkārtojiet 1. – 3. soļus, lai atbloķētu citus attēlus slaidrādei.

Speciālo rīku ekrāna izvēlne

 Lai piekļūtu speciālo rīko izvēlnei

Izvēlieties SD kartes skata režīmu  > Menu > SD Settings

Speciālo rīku izvēlnes iespējas

Apraksts

 Highlight

 

 • Highlight on

Parādītā attēla centrs tiek izgaismots ar apļa figūru

 • Adjust Transparency
 • Adjust Size

 Mask

 

 • Mask On

Parādītais attēls tiek aizsegts ar pielāgojamu ekrāna masku

 • Adjust Transparency

 Scroll

 

 • Scroll on

Pietuvina attēlu un ļauj pārvietot palielināto laukumu, lietojot vadības paneļa navigācijas pogas uz augšu, uz leju, pa kreisi un pa labi.

 • x2
 • x3
 • x4

SD kartes skata režīma Speciālo rīko izvēlnē ir iekļauti tie paši rīki, kas Kameras skata režīma Speciālo rīku izvēlnē, ar atšķirību, ka SD kartes skata režīmā nav pieejama Attēls Attēlā (PiP) funkcija. 

Slaidrādes uzstādījumu ekrāna izvēlne

 Lai piekļūtu Slaidrādes uzstādījumu izvēlnei

Izvēlieties SD kartes skata režīmu  > Menu > Slideshow

Speciālo rīku izvēlnes iespējas

Apraksts

 Start Slideshow

Sāk attēlu slaidrādi

 Interval

 

 • 5 sec

Uzstāda attēlu intervālu līdz 5 sekundēm

 • 10 sec

Uzstāda attēlu intervālu līdz 10 sekundēm

 • 15 sec

Uzstāda attēlu intervālu līdz 15 sekundēm

 • 30 sec

Uzstāda attēlu intervālu līdz 30 sekundēm

 Select

 

 • All

Atlasa visus attēlus slaidrādei

 • Lock

Uzstāda, ka tikai bloķētie attēli tiek attēloti slaidrādē

 Repeat

 

 • Off

Izslēdz slaidrādes atkārtojumu

 • On

Ieslēdz slaidrādes atkārtojumu

 Order

 

 • Forward

Uzstāda slaidrādes kārtību uz priekšu

 • Backward

Uzstāda slaidrādes kārtību atpakaļgaitā

Slaidrādes rādīšana

 Lai uzsāktu slaidrādi

 1. Piekļūstiet Slaidrādes izvēlnei.

 2. Nospiediet Slideshow un nospiediet Enter .

 3. Izvēlieties Start Slideshow un nospiediet Enter .

 Dokumentu kamera parāda slaidrādi, kas satur attēlus no atmiņas kartes.

 Lai apturētu slaidrādi

 Nospiediet Enter  vai kādu no dokumentu kameras vadības paneļa navigācijas pogām.

 Attēlu slaidrāde apstājas un parādās ekrāna izvēlne.

 Konkrētu attēlus parādīšana slaidrādē

Jūs varat uzstādīt dokumentu kameru, lai tā parāda tikai tos attēlus, kurus atlasāt.

 Uzstādīt SD uzstādījumus, lai attēlotu tikai atlasītos attēlus

 1. SD kartes skata režīmā nospiediet uz dokumentu kameras vadības paneļa Menu.

Parādās ekrāna izvēlne.

 2. Izvēlieties Slideshow > Select un nospiediet Enter .

 3. Izvēlieties Lock un nospiediet Enter , lai tikai bloķētos attēlus apskatītu slaidrādē.

Kad slaidrādei uzstādāt Lock, tā iekļaus tikai bloķētos atēlus. Jūs bloķējat attēlus SD kartes skata režīma SD izvēlnē, nevis Slaidrādes izvēlnē.

Lai nobloķētu attēlus

Skatieties Attēlu nobloķēšana un atbloķēšana .

 Lai atbloķētu attēlus

Skatieties Attēlu nobloķēšana un atbloķēšana .


Positive SSL
Developed by "VERSUS PRO"
coloring.cool