SMARTBOARD > Klientu atbalsts > Mācību centrs > Lietotāju rokasgrāmata > SMART Dokumentu kamera SDC-330 > 5.Nodaļa > Kameras skata režīma displeja izvēlnes lietošana

SMART Dokumentu kamera SDC-330, 5.Nodaļa

Kameras skata režīma displeja izvēlnes lietošana

Displeja izvēlni varat lietot, lai pielāgotu vairākus dokumentu kameras uzstādījumus .

Lai atvērtu Kameras skata režīma displeja izvēlni

 1. Uzstādiet dokumentu kameras Kameras skata režīmu.

 2. Nospiediet Menu pogu uz vadības paneļa.  

 Parādās displeja izvēlne.

 3. Lietojiet vadības paneļa navigācijas pogas uz augšu/ uz leju, lai pārvietotos staro izvēlnes iespējām.

 4. Lietojiet vadības paneļa navigācijas pogas pa kreisi/ pa labi, lai izvēlnē pārvietotos uz priekšu vai atpakaļ

 5. Nospiediet Enter , lai izvēlētos izvēlnes iespēju

6. Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnes līmenī, lietojiet vadības paneļa navigācijas pogu uz leju, līdz iespējai Back , un nospiediet Enter .

 VAI

 Lai izietu no izvēlnes, nospiediet Menu.

 Zemāk norādītās displeja izvēlnes iespējas ir pieejamas, kad lietojat dokumentu kameru Kameras skata režīmā:

Izvēlne

Iespējas

Attēla uzstādījumi

Gaišums, Gaišuma atsaukšana, Automātisks fokuss, fokuss, tveršanas ātrums, baltās krāsas balanss, R/B-Gain, Attēla režīms, Stūru efekts, Gamma, Attēla rotācija, Mikroskopa režīms, Krāsains/melnbalts un Pozitīvs/negatīvs. Skatīt Kameras skata režīma attēla uzstādījumu ekrāna izvēlni zemāk.

Speciālie rīki

Izcelšana, Maska, Skrullēšana un Attēls attēlā. Skatīt Kameras skata režīma speciālo rīku ekrāna izvēlni.

Funkciju uzstādījumi

USB-B režīms. Frekvence, Saglabāšanas uzstādījumi, Ielādēšanas uzstādījumi, Izvēlnes displejs un valoda. Skatīt Kameras skata režīma Funkciju uzstādījumu ekrāna izvēlni.

 

Kameras skata režīma attēla uzstādījumi

Lai piekļūtu attēla uzstādījumu izvēlnei

 Izvēlieties Kameras skata režīmu  > Menu > Image Settings

Attēla uzstādījumu izvēlnes iespējas

Apraksts

Brightness

 

 • Auto

Automātiski pielāgo attēla gaišumu

 • Manual

Ļauj manuāli pielāgot attēla gaišumu

Reset Brightness1

 

 • Yes

Atstata attēla gaišumu

 • No

Atceļ atiestatīšanu

AF mode

 

 • Push

Uzstāda fokusu, kad tiek nospiesta Autofokusa poga.

 • Zoom Sync

Automātiski uzstāda fokusu, kad tiek pielāgota tālummaiņa

Focus

Ļauj manuāli pielāgot attēla fokusu

Shutter Speed

 

 • Slow

Uzstāda lēnu kadra tveršanas ātrumu, iegūstot gaišāku attēlu, bet ar lielāku miglainību

 • Fast

Uzstāda ātru kadra tveršanas ātrumu, iegūstot tumšāku attēlu, bet ar mazāku miglainību

White Balance

 

 • Auto

Automātiski uzstāda baltās krāsas balansu

 • One-Push

Baltās krāsas balanss tiek uzstādīts, nospiežot Auto Fokusa  pogu

 • Manual

Ļauj manuāli uzstādīt Baltās krāsas balansu, izmantojot sarkano un zilo graudainību

R-Grain2

Manuālu uzstāda sarkano graudainību

B-Grain2

Manuāli uzstāda zilo graudainību

Image Mode

 

 • Text 1

Piemērojot kontrastu, tiek optimizēta teksta dokumentu attēlošana. Uzstādījums ir neliels Text 1 pozīcijā un liels Text 3 pozīcijā.

 • Text 2
 • Text 3
 • Graphics 1

Tiek optimizēta grafisku objektu attēlošana. Parāda Edge Effect un Gamma ikonas.

 • Graphics 2

Edge Effect3

Izceļ attēla kontūras. Uzstādiet Zems, Vidējs vai Augsts.

Gamma3

Izceļ attēla gammu. Uzstādiet Zems, Vidējs vai Augsts.

Image Rotation

 

 • On

Parāda normālu attēla rotāciju

 • Off

Rotē attēlu par 180°

Microscope mode

 

 • On

Ieslēdz Mikroskopa režīmu

 • Off

Izslēdz Mikroskopa režīmu

Color/B&W

 

 • Color

Parāda krāsainu attēlus

 • B&W

Parāda melnbaltus attēlus

Positive/Negative

 

 • Positive

Parāda normālu attēlu

 • Negative

Parāda attēla filmas negatīvu attēlu

_________________________________________________________________________________

1. Redzams tikai, kad Brightness (gaišums) ir uzstādīts Auto režīmā.  

 2. Redzams tikai, kad White Balance (baltās krāsas balanss) ir uzstādīts Manual režīmā.

 3. Redzams tikai, kad Image mode ir uzstādīts Graphics 1 režīmā.

Kameras skata režīma ekrāna izvēlnes Speciālie rīki

Lai piekļūtuSpeciālp rīku izvēlnei

 Izvēlieties Kameras skata režīmu  > Menu > Special Tools

Speciālo rīku izvēlnes iespējas

Apraksts

Highlight

 

 • Highlight On

Izgaismo parādītajam attēlam centra apli

 • Adjust Transparency
 • Adjust Size

Mask

 

 • Mask On

Pārklāj attēlu ar pielāgojamu ekrāna masku

 • Adjust Transparency

Scroll

 

 • Scroll on

Pietuvina parādīto attēlu un ļauj pārvietot pietuvināto laukumu uz augšu, uz leju, pa kreisi, pa labi, izmantojot dokumentu kameras kontroles paneļa navigācijas pogas.

 • x2
 • x3
 • x4

PiP

Veic attēla tvērumu un attēlo šo attēlu ekrāna stūrī, kamēr pārvietojat vai pielietojat tālummaiņu ar kameru

Izgaismošanas funkcijas lietošana

Kad lietojat izgaismošanas funkciju, parādītā attēla centrā apļa vormā tiek izgaismots objekts. Varat mainīt izgaismošanas apļa izmēru, caurspīdīgumu un novietojumu. 

Izgaismošanas funkcija ir tikai attēlošanai. Ja veicat attēla tveršanu, kamēr ir ieslēgta šī funkcija, attēls neiekļaus izgaismojumu. 

Lai izmantotu izgaismošanas funckiju

 1. Parādiet objektu Kameras skata režīmā un nospiediet uz vadības paneļa Menu pogu.

Parādās ekrāna izvēlne.

2. Lietojiet vadības paneļa navigācijas pogas uz augšu/ uz leju, lai izvēlētos Special Tools , un nospiediet Enter .

3. Lietojiet vadības paneļa navigācijas pogas uz augšu/ uz leju, lai izvēlētos Highlight > Highlight On, un nospiediet Enter .

Dokumentu kamera parāda izgaismotu apli attēla centrā un izēnotas attēla malas.

 Lai pārvietotu izgaismošanas apli

Lietojiet vadības paneļa navigācijas pogas uz augšu/ uz leju/ pa labi/ pa kresi, lai pārvietotu izgaismošanas apli.

 Lai maitītu izgaismošanas caurspīdīgumu

 1. Nospiediet Menu.

Parādās ekrāna izvēlne.

2. Lietojiet vadības paneļa navigācijas pogas uz augšu/ uz leju, lai izvēlētos Special Tools, un nospiediet Enter.

3. Lietojiet vadības paneļa navigācijas pogas uz augšu/ uz leju, lai izvēlētos Highlight On, un nospiediet Enter.

4. Lietojiet vadības paneļa navigācijas pogas uz augšu/ uz leju, lai izvēlētos Highlight transparency.

5. Nospiediet Enter, lai saglabātu uzstādījumus.

 Lai mainītu izgaidmošanas laukuma izmēru

 1. Nospiediet Menu.

Parādās ekrāna izvēlne.

2. Lietojiet vadības paneļa navigācijas pogas uz augšu/ uz leju, lai izvēlētos Special Tools, un nospiediet Enter.

3. Lietojiet vadības paneļa navigācijas pogas uz augšu/ uz leju, lai izvēlētos Highlight, un nospiediet Enter.

4. Izvēlieties Adjust size un nospiediet Enter.

5. Lietojiet vadības paneļa navigācijas pogas uz augšu/ uz leju/ pa labi/ pa kresi, lai mainītu izgaismotā laukuma izmērus.

6. Nospiediet Enter, lai saglabātu uzstādījumus.

 Lai izslēgtu izgaismošanas funkciju

Nospiediet Enter.

Attēla masku lietošana

Attēla maskas aizēno lielāko dālu attēla. Varat mainīt maskas izmēru, vai pārvietot to, lai tādā veidā parādītu lielāku attēla daļu. 

Attēla maskas funkcija ir tikai objekta attēlošanai. Ja veiksiet objekta tvērumu, kamēr lietojat maskas funkciju, tas tiks nofotografēts bez maskas. 

Lai lietotu attēla masku

1. Parādiet objektu kameras skata režīmā un nospiediet uz vadības paneļa Menu pogu.

 Parādās ekrāna izvēlne.

2. Lietojiet vadības paneļa navigācijas pogas uz augšu/ uz leju, lai izvēlētos Special Tools , un nospiediet Enter.

 3. Lietojiet vadības paneļa navigācijas pogas uz augšu/ uz leju, lai izvēlētos Mask on, un nospiediet Enter.

 Uz attēla parādās attēla maska.

 Lai pārvietotu attēla masku

Nospiediet navigācijas pogas uz augšu/ uz leju/ pa labi/ pa kreisi, lai pārvietotu ekrāna masku.

 Lai mainītu attēla maskas caurspīdīgumu

 1. Nospiediet uz vadības paneļa Menu pogu.

 Parādās ekrāna izvēlne.

 2. Lietojiet vadības paneļa navigācijas pogas uz augšu/ uz leju, lai izvēlētos Special Tools , un nospiediet Enter.

 3. Lietojiet vadības paneļa navigācijas pogas uz augšu/ uz leju, lai izvēlētos Image Mask Transparency, un nospiediet Enter.

 4. Nospiediet navigācijas pogas uz augšu/ uz leju, lai izvēlētos Adjust transparency.

 5. Nospiediet Enter, lai saglabātu Jūsu uzstādījumus.

 Lai izslēgtu attēla masku

 Nospiediet Enter . 

 Skrullēšanas iespējas lietošana

Skrullēšanas iespēja nodrošina attēla tālummaiņu un sniedz iespēju pārvietot pietālināto/attālināto attēla tvērumu ar navigācijas pogām. 

Skrullēšanas funkcija ir tikai attēlošanai. Ja veicat ekrāna tvērumu, kad esat izmantojuši skrullēšanu, tvertais attēl būs bez skrullēšanas veiktajām izmaiņām. 

Lai parādītos skrullēšanas funkcija

 1. Attēlojiet objektu Kameras skata režīmā un nospiediet Menu.

 Parādās ekrāna izvēlne.

 2. Lietojiet vadības paneļa navigācijas pogas uz augšu/ uz leju, lai izvēlētos Special Tools , un nospiediet Enter .

 3. Lietojiet vadības paneļa navigācijas pogas uz augšu/ uz leju, lai izvēlētos Scroll, un nospiediet Enter .

 

4. Lietojiet vadības paneļa navigācijas pogas uz augšu/ uz leju, lai izvēlētos Scroll On, un nospiediet Enter .  

 Dokumentu kamera parāda tālummainīto attēla apgabalu.

 Lai pārvietotu tālummainīto attēla apgabalu

Lietojiet vadības paneļa uz augšu/ uz leju/ pa labi/ pa kreisi pogas, lai pārvietotu tālummainito laukumu.

 Lai mainītu skrullēšanas ietekmētā laukuma lielumu

Kad uzstādat skrullēšanas funkciju, izvēlieties vai nu x2, x3 vai x4 un nospiediet Enter .

 Attēls attēlā funkcijas lietošana

Attēls attēlā funkcija notver kādu attēlu ar dokumentu kameru un attēlo to vienā no ekrāna stūriem. Jūs varat pēc tam nomainīt objektu zem dokumentu kameras – notvertais kadrs ekrāna stūrīs saglabāsies iepriekšējais. 

Attāls attēlā funkcija ir paredzēta tikai vizuālajai attēlošanai. Ja veiksiet attēla tvērumu, kamēr tiek izmantot attēls attēlā funkcija, tvertais attēls būs tikai no „dzīvā” attēla.

Lai parādītu Attēls attēlā (PiP)

1. Attēlojiet objektu Kameras skatu režīmā un nospiediet Menu.

 Parādās ekrāna izvēlne.

 2. Lietojiet vadības paneļa navigācijas pogas uz augšu/ uz leju, lai izvēlētos Special Tools , un nospiediet Enter .

 3. Lietojiet vadības paneļa navigācijas pogas uz augšu/ uz leju, lai izvēlētos PiP, un nospiediet Enter .

 Dokumentu kamera strādā attēls attēlā režīmā.

Lai pārvietotu PiP attēlu

Kad attēlojat attēlu PiP režīmā, nospiediet navigācijas pogas uz augšu/ uz leju/ pa labi/ pa kreisi, lai pārvietotu attēlu.

 Lai izslēgtu PiP uzstādījumus

Nospiediet Enter uz dokumentu kameras vadības paneļa.

Kameras skata režīma funkciju uzstādījumu ekrāna izvēlne

Lai piekļūtu Funkciju uzstādījumu izvēlnei

Izvēlieties Kameras skata režīmu  > Menu > Function Settings

Funkciju uzstādījumu izvēlnes iespējas

Apraksts

 USB-B režīms

 

 • SD Storage

Ļauj kopēt vai apskatīt atmiņas karti no datora. Skatīt USB-B glabāšanas režīma uzstādīšana.

 • Application

Lietojiet SMART Notebook programmatūru, lai kontrolētu dokumentu kameru, un citu iespēju dēļ. Skatieties USB-B Aplikācijas režīma uzstādīšana .

 Frequency

 

 • 60 Hz

Uzstāda frekvenci pie 60 Hz

 • 50 Hz

Uzstāda frekvenci pie 50 Hz

 Save Settings

 

 • 1

Saglabā iepriekšējos uzstādījumu uzstādījumam 1

 • 2

Saglabā iepriekšējos uzstādījumu uzstādījumam 2

 • 3

Saglabā iepriekšējos uzstādījumu uzstādījumam 3

 • 4 [Power on]

Saglabā iepriekšējos uzstādījumu dokumentu kameras ieslēgšanai

 • Cancel

Atceļ iepriekšējo uzstādījumu saglabāšanu.

 Load Settings

 

 • 1

Ielādē iepriekšējo uzstādījumu 1

 • 2

Ielādē iepriekšējo uzstādījumu 2

 • 3

Ielādē iepriekšējo uzstādījumu 3

 • Default

Ielādē pēc noklusējuma sagabātos uzstādījumus

 • 4 [Power on]

Ielādē iepriekšējo uzstādījumu, kad tiek ieslēgta dokumentu kamera

 • Atcelts

Atcelt iepriekšējo uzstādījumu ielādi

 Menu Display

 

 • On

Ieslēdz izvēlnes ekrānu

 • Off

Izslēdz izvēlnes ekrānu

 Language

 

 • English

Uzstāda angļu valodu

 • Francais

Uzstāda franču valodu

 • Deutch

Uzstāda vācu valodu

 • Espanol

Uzstāda spāņu valodu

USB-B režīma uzstādīšana

USB-B režīms uzstāda, kā dokumentu kamera, dators un atmiņas karte savstarpēji mijiedarbojas.

Lai piekļūtu USB-B režīma uzstādījumiem

Izvēlieties Kameras skata režīmu  > Menu > Function Settings > USB-B mode

Darbība

SD glabāšanas režīms

Aplikācijas režīms

Skatīt atmiņas karti no datora

Skatīt un lietot dokumentu kameru no SMART Notebook vai Image Mate programmatūrām

Tvert attēlus un saglabāt atmiņas kartē gan datora, gan kameras skata režīmos

SD kartes skata režīms iekļauj SD uzstādījumus

USB-B Aplikācijas režīma uzstādīšana

Lai lietotu dokumentu kameru ar datoru, jāuzstāda Aplikācijas režīms Kameras skata režīma ekrāna izvēlnē.

Dokumentai ir jābūt Kameras skata režīmā, lai tai uzstādītu Aplikācijas režīmu. Tā nevar būt datora skata režīmā vai SD kartes skata režīmā.

Lai dokumentu kameru uzstādītu Aplikācijas režīmā

1. Pievienojiet dokumentu kameru projektoram vai displejam ar VGA kabeli

2. Ieslēdziet datoru un uzstādiet Kameras skata režīmu.

3. Nospiediet Menu uz dokumentu kameras vadības paneļa.

Parādās ekrāna izvēlne.

4. Uz vadības paneļa nospiediet uz augšu / uz leju pogas, līdz izvēlaties Funkciju uzstādījumus , un nospiediet Enter .

5. Izvēlieties USB-B režīmu un nospiediet Enter.

6. Izvēlieties Aplikācija un nospiediet Enter.

 Uzstādīt USB-B SD glabāšanas režīmu

Šis režīms ļauj no datora apskatīt atmiņas kartes saturu.

 Lai uzstādītu SD glabāšanas režīmu

1. Pievienojiet dokumentu kameru projektoram, displejam vai televizoram .

2. Nospiediet Menu uz vadības paneļa.

Parādās ekrāna izvēlne.

3. Uz vadības paneļa nospiediet uz augšu / uz leju pogas, līdz izvēlaties Funkciju uzstādījumus , un nospiediet Enter .

4. Izvēlieties USB-B režīms un nospiediet Enter .

5. Izvēlieties SD glabāšananu un nospiediet Ener .


Positive SSL
Developed by "VERSUS PRO"
coloring.cool