SMARTBOARD > Klientu atbalsts > Mācību centrs > Skolotāju pieredze > Interaktīvo materiālu veidošana, izmantojot SMART Notebook kolekciju Lesson Activity Toolkit

Skolotāju pieredze

Interaktīvo materiālu veidošana, izmantojot SMART Notebook kolekciju Lesson Activity Toolkit

 

Ira Ņikiforova

Pļaviņu novada ģimnāzija, Daugavas ielā 101 Pļaviņās, LV – 5120, ira.nikiforova@png.edu.lv

 

Pļaviņu novada ģimnāzijā skolotāji jau piekto gadu mācību stundās izmanto interaktīvās tāfeles.

Esmu iepazinusies ar SMART Notebook kolekciju Lesson Activity Toolkit (LAT 2.0) un to izmantoju mācību materiāla veidošanai matemātikas stundām. Kolekcija satur ap 760 elementiem, kuri izveidoti, izmantojot Flash vidi. Visi elementi ir sadalīti 6 grupās – Activities (Aktivitātes), Example (Piemēri), Games (Spēles), Graphics (Grafika), Pages (Lapas), Tools (Rīki)

Vēlos dalīties pieredzē par kolekcijas LAT 2.0 aktivitāšu (Activities) izmantošanu un izveidotajiem mācību materiāliem matemātikā.

 

Anagram (anagramma)

Lai izmantotu interaktīvo rīku Anagram, ir jātver Galerija, kolekcija Lesson Activity Toolkit, tad izvēlas sadaļu Activities, bet šajā sadaļā aktivitāti Anagram

(1. attēls). Īsāk:

 

Lesson Activity Toolkit → Activities → Anagram

 

Jāatzīmē, ka katru kolekcijas interaktīvo rīku var izvēlēties 6 dažādās krāsās: zilā, brūnā, oranžā, violetā un divu toņu zaļās.

2. attēlā redzams, kā izskatās darba lapā ievilktā aktivitāte, bet blakus (3. attēlā), ja nospiež pogu Edit, redakcijas režīmā.

Šeit sastopamās darbības atkārtojas arī citās aktivitātes, tāpēc sīkāk par tām:

Password – parole. Vislabāk šo lodziņu neaizpildīt, jo vēlāk, veicot jebkuras izmaiņas, to vajadzēs ievadīt atkārtoti un dažkārt tā aizmirstās.

Speed – šī izvēle ļauj noteikt spēles norises ātrumu. Var izvēlēties: Fast (ātri), Medium (vidēji), Slow (lēni).

Timer – laiks. Ķeksis lodziņā norāda, vai tiks uzskaitīts laiks.

Poga Remove images ļaus nodzēst uzdevuma veidošanas laikā ievietotos attēlus pēc vajadzības.

 

 

1. attēls

 

2. attēls

3. attēls

  Lai izveidotu spēli – anagrammu, rīkojas sekojoši (4. attēls): pirmajā stabiņā (Anagram 1) ievada vārdus, no kuriem veidosies anagrammas, blakus (Clue 1 – atslēga) – anagrammas paskaidrojošo tekstu, bet trešajā ievieto grafiskos attēlus (ievelk ar peles palīdzību).

Piemēram, var aizpildīt visas 5 piedāvātās ailes, bet var arī mazāk kā izveidotajā kopsavilkuma stundā par daļām 5.klasē. Kad uzdevums ir izveidots, nospiež pogu Ok. Darbu uzsāk, spiežot pogu Start.

Burti parādās uz bumbiņām, kuras skolēnam ir jāsakārto pareizā secībā, uzminot vai izmantojot atslēgas vārdus, nospiežot pogu Clue. Atminot pirmo vārdu, parādās poga Next.

Nobeigumā parādās veiktā darba vārdiskais novērtējums Excellent vai Score – iegūto punktu skaits.

Poga Reset (nomest) ļauj atgriezties pie spēles sākuma (5., 6. attēls.)

  

     

4. attēls

                        5. attēls

6. attēls

 

Category sort – image (attēlu šķirotājs)

Lesson Activity Toolkit → Activities Category sort – image

  Darba lapā var veikt sekojošas darbības (7. attēls). Pēc uzdevuma izveides, nospiež pogu Ok (8. attēls).

                                                                                       7. attēls

 

8. attēls

                       9. attēls

10. attēls

9. attēlā – sākumpozīcija: funkciju grafiku attēli izvietoti darba lapas apakšā patvaļīgā secībā. Uzdevums – sagrupēt dotās funkcijas pēc paritātes. Dotos attēlus skolēns sagrupē atbilstoši prasībām. Poga Check (Pārbaude) ļauj pārliecināties par pareizi veikto uzdevumu, bet poga Solve – ieraudzīt pareizi veiktu uzdevumu, poga Reset – atgriezties pie uzdevuma sākuma (10. attēls)


Lesson
Activity Toolkit Activities Image arrangeImage arrange (attēlu sakārtošana)

 

 Veidojot šo aktivitāti, lodziņā „No. of images” norāda, cik attēlus izmantot. Var ievietot no 1 līdz 15 attēliem, kuri jāsakārto noteiktā secībā. Darba lapā pievieno zīmējumus un uzraksta trigonometriskos vienādojumus (11. attēls).

Skolēns sakārto dotos zīmējumus atbilstoši uzdevuma nosacījumiem (12. attēlā) un iegūst novērtējumu (13. attēls).

 

11. attēls

                      12. attēls

13. attēls

 

Image match (attēlu atbilstība)

Lesson Activity Toolkit Activities →Image match

 

Uzdevuma sastādīšanai nepieciešami daži attēli (no 2 līdz 5) un šo attēlu paraksti –teksta fragmenti, kuri parādās kā teksts slīdlentē (14. attēls)

Plānotais uzdevums ir pievienot attēlam atbilstošo paskaidrojumu (15. attēls)

  

   

14. attēls

15. attēls

 

Image select (attēlu izvēle)

Lesson Activity Toolkit Activities Image select

 

Darba procesā logā patvaļīgā secībā mainās attēli. Uzklikšķinot uz lodziņa, paliek kāds attēls, bet zem tā – trīs atbilžu varianti, no kuriem tikai viens ir pareizs. Pa to jāveic klikšķis – atbilde, pēc tam atkal attēli mainās līdz brīdim, kurā visas iespējas būs aplūkotas, piemēram, noteikt funkciju pēc grafika (16. – 18. attēls).

Lai izmantotu šo rīku, veidojot uzdevumu ir – jāizvēlas grafiskos attēlus (no 3 līdz 18). Katram no tiem tiek piekārtots teksts (formula). Darba procesā logā patvaļīgā secībā mainās attēli.

 Uzklikšķinot uz lodziņa, paliek kāds attēls, bet zem tā – trīs atbilžu varianti, no kuriem tikai viens ir pareizs. Pa to jāveic klikšķis – atbilde, pēc tam atkal attēli mainās līdz brīdim, kurā visas iespējas būs aplūkotas.

Noslēgumā var aplūkot iegūto punktu skaitu, bet, lai darbu veiktu no sākuma, izmanto pogu Reset

 

16. attēls

                                        17. attēls

18. attēls

 Keyword match (atbilstības izvēle)

Lesson Activity Toolkit Activities→Keyword match

 

Šeit tiek veidots sekojošs uzdevums – vienā kolonnā ievada vārdus, bet otrajā – atbilstošu skaidrojumu (19. attēls). Izpildot uzdevumu, jānodibina atbilstība starp vārdiem un paskaidrojumiem (20., 21. attēls).

 

 

 

                         19. attēls

                                20. attēls

21. attēls

 

Multiple choice (atbilžu izvēle)

Lesson Activity Toolkit →Activities → Multiple choise

 

Izvēlas testa jautājumu skaitu (no 1 līdz 10), pēc tam ievada katra jautājuma tekstu. 4 atbilžu variantus ievada lodziņos, kuri atzīmēti ar burtiem A,B,C un D, un norāda, kura atbilde ir pareiza.

Pēc pareizās atbildes atzīmēšanas parādās zaļš ķeksis un jāspiež poga Next (22. attēls).

Aplamas atbildes gadījumā parādās sarkans krustiņš, jāturpina tik ilgi, kamēr iegūs pareizo atbildi (23. attēls).

Par katru pareizo atbildes izvēli tiek uzskaitīti punkti. Beidzot testu, ekrānā parādās rezultāts un teksta komentārs (24. attēls).

 

 

 

                                   22. attēls

                               23. attēls

                                 24. attēls

 

Note reveal (piezīmju izvēle)

Lesson Activity Toolkit Activities Note reveal

 

Izveido uzdevumu, ievadot tekstu (25. attēls). Nospiežot jebkuru no piecām pogām, blakus parādās ievadītais teksts. Atkārtoti piespiežot pogu, teksts izzūd (26. attēls).

 

 

25. attēls

26. attēls

 

 

Pairs (atrodi pāri)

Lesson Activity Toolkit → Activities → Pairs

 

Sagatavo pāra skaita kartītes. Uz katras kartītes vienas puses atlikti atbilstoši zīmējumi vai nosaukumi.

Show tile numbers atļauj spēles laikā rādīt vai nerādīt kartiņu numurus (27. attēls).

Ja nepieciešams samainīt kādu attēlu pāri, tad izmanto lodziņu Delete images (izdzēst attēlus).

Klikšķinot uz jebkuras kartiņas, tā apgriežas un var apskatīties, kas tur ir attēlots vai uzrakstīts. Ja izdodas pēc kārtas atklāt divas kartītes ar vienādu saturu, tad tās abas pazūd. Jācenšas pēc iespējas ātrāk atrast visus pārus (28. attēls).

Pabeidzot uzdevumu, var saņemt novērtējumu (29. attēls).

 

 

27. attēls

                          28. attēls

29. attēls

 

Sentence arrange (teikumu kārtošana)

Lesson Activity Toolkit → Activities Sentence arrange

 

Uzdevuma veidošana sastāv no dažiem teikumiem vai skaitliskām izteiksmēm (30. attēls).

Darba režīmā ievadītie teikumi vai skaitliskās izteiksmes parādās patvaļīgā secībā (31. attēls).

Skolēna uzdevums ir salikt pareizā secībā (32. attēls).

 

 

30. attēls.

                   31. attēls.

32. attēls.

 

Tiles (mozaīka)

Lesson Activity Toolkit Activities Tiles

 

Darba laukumu veido krāsaini vai vienkrāsaini (Tile color) taisnstūri (2×4 līdz 5×7).

Poga Text atļauj veikt uzrakstus uz taisnstūriem.

Poga Object norāda, ka var ievietot kādu attēlu ar datorpeles palīdzību (jānorāda Secība/Sūtīt atpakaļ).

Ar pogu Options var norādīt kādā secībā (manual / random) atklāt taisnstūrus. Klikšķinot pa šiem taisnstūriem, tie kļūst caurspīdīgi un parādās kāds paslēpts objekts vai matemātiska izteiksme (33., 34. attēls).

 

 

33. attēls

34. attēls

 

Timeline reveal (laika līnija)

Lesson Activity Toolkit Activities Timeline reveal

 

Var izmantot stundas organizēšanai, piemēram, atkārtojot par trigonometriju. Uz laika līnijas var atlikt līdz pat 10 punktiem, katram no tiem pievieno atbilstošo informāciju (35., 36. attēls).

 

 

35. attēls

36. attēls

 

Vortex sort – text (virpulis teksta šķirošanai)

Lesson Activity Toolkit Activities Vortex sort – text

 

Uzdevumā divos virpuļos ar konkrētu nosaukumu jāsagrupē dotās izteiksmes (līdz 16), kuras sakārtotas patvaļīgā secībā. Tiek plānots, ka pareizās izteiksmes pazudīs virpulī, bet neatbilstošās tiek „atmestas atpakaļ”

(37. – 39. attēls).

 

  

37. attēls

                           38. attēls

39. attēls

 

Interaktīvā tāfele – vērtīgs mācību līdzeklis klasē, kas palīdz skolotājiem pasniegt jauno mācību materiālu dinamiski un atraktīvi, nodrošina radošo materiālu izmantošanu. Es uzskatu, ka jauno tehnoloģiju izmantošana klasē ietaupa laiku, palielina skolēnu koncentrēšanos, uzlabo izpratni gan jaunākajās, gan vecākajās klasēs.

Protams, ka visas nianses interaktīvā mācību materiāla veidošanā nevar aprakstīt, dažreiz vieglāk to parādīt praktiski. Ar laiku rodas dažādi „knifiņi un viltības”, kas ļauj dažādot un ātri sagatavot interaktīvu mācību materiālu.

Kolēģi! Lai Jums veicas radošajā darbā!

 


Positive SSL
Developed by "VERSUS PRO"
coloring.cool